Jag heter Björn Christensen, är legitimerad psykolog och hjälper sedan tjugo år tillbaka individer, grupper och organisationer att utvecklas. 

Jag erbjuder alltid ett första, kostnadsfritt, möte för att tillsammans bedöma vilka behov som finns och om jag är rätt person för uppdraget.

Använd menyn till vänster för att läsa mer om vilka tjänster jag erbjuder, fortsätt läs här nedan om hur jag arbetar eller boka tid för ett första möte.

Arbetsmetod

Jag använder en systemorienterad metod, baserad på forskning och erfarenhet, som bl.a. innebär följande:

Målorientering

Jag hjälper organisationer att bli mer medvetna om sina mål och att formulera dessa tydligt för varje sammanhang.

Struktur

Jag hjälper till att skapa funktionella strukturer för hur vi förhåller oss till olika sammanhang när det gäller tid, plats, mål och roller. 

Drivande och hindrande beteenden

Jag hjälper individer och grupper att se vilka beteenden som leder närmare målen och vilka som hindrar oss från att nå målen, samt att skilja mellan person och beteende (roll).

Roll och person

En roll är en uppsättning beteenden som kan utföras av olika personer och varje person person kan ha olika roller i olika sammanhang. Som individer har vi våra personliga mål, vilka utgör en viktig motivationskälla, men för att kunna ta upp en funktionell roll behöver denna drivkraft riktas mot gruppens och organisationens mål.

Individen som resurs

Varje individ i en organisation utgör en resurs av energi och information. En individ utgör aldrig ett problem i sig, utan hindrande beteenden uppstår p.g.a. den gruppdynamik som hela systemet har ett gemensamt ansvar för.

Olikhet som resurs

Olikheter utgör resurser och drivkraft för utveckling, förutsatt att man lyckas integrera dem. Ju fler olika sorters människor man lyckas integrera och ju fler konflikter man lyckas lösa, desto större flexibilitet kommer organisationen att ha i förhållande till en föränderlig omvärld. 

Kommunikation

Funktionell kommunikation identifierar och integrerar olikheter i stället för att låta konflikter eskalera. Information värderas utifrån funktionalitet, oberoende av vem den kommer ifrån. Detta leder till gemensamt fattade beslut som alla kan ställa sig bakom. 

Verbalt brus 

Ovidkommande information, onödiga upprepningar, vaghet och motsägelser hindrar effektiv kommunikation.

Verklighetsprövning

Om vi ska kunna lösa verkliga problem behöver vi vara närvarande i nuet och i verkligheten. Förklaringsmodeller och roller från det förflutna är ofta föråldrade och rädsla för framtiden hindrar oss från att utforska nuet. Även våra tankar om nuet kan vara mer fantasi än verklighet och behöver kontinuerligt prövas.

Energi

Känslor är människors främsta drivkraft och en viktig informationskälla, men för att kunna riktas mot sammanhangets mål behöver dessa skiljas från fakta och göras hanterbara.

Sunt förnuft

För effektiv problemlösning behöver vi tillgång till både vårt rationella tänkande och våra känslor. Denna integration av tänkande och kännande kan vi kalla “sunt förnuft” eller “emotionell intelligens”.

Ledarskap

En funktionell ledarroll innebär en förmåga att rikta systemets energi mot dess mål. En förutsättning för detta är målmedvetenhet, sunt förnuft (problemlösningsförmåga, emotionell intellligens), relationell och kommunikativ färdighet, samt förmågan att anpassa sin roll utifrån skiftande sammanhang och att skilja på roll och person.

Lärande organisation

En lärande organisation avsätter tid för reflektion och utvärdering, samt skapar ett gynnsamt inlärningsklimat, präglat av utforskande, öppenhet och trygghet.

Etik

På samma sätt som individerna i en organisation delar ansvaret för hur organisationen som helhet fungerar, har varje organisation ett delat ansvar både för den lokala och den globala utvecklingen,  hur vi människor förhåller oss både till varandra och till vår miljö. Jag arbetar för att organisationer tar en funktionell roll i samhället och eftersträvar en hållbar, demokratisk och jämställd utveckling både lokalt och globalt.