Teamutveckling/processhandledning

Ett välfungerande team åstadkommer mer än dess individuella medlemmar var för sig, men detta förutsätter en hög grad av samarbets- kommunikations- och problemlösningsförmåga. Det behövs oftast inte särskilt mycket för att sätta igång destruktiva grupprocesser och dessa kan vara svåra att överblicka och bryta när de väl har satts igång. Regelbunden praktisk träning i kommunikation och samarbete är många gånger det enklaste och billigaste sättet att förbättra arbetsklimatet, trivseln och produktiviteten i ett team. När detta sker i form av att gruppen har en diskussion i vilken konsulten fokuserar mer på processen (hur kommunikationen sker) än på innehållet (vad man pratar om) kallas detta även för processhandledning.

Teamutveckling kan antingen ske som en punktinsats (t.ex. två heldagar) eller som en fortlöpande process över tid.